Band Bios

HuDost in Utica NY- Photo by Rick Bostick

HuDost in Utica NY- Photo by Rick Bostick

Moksha Sommer- Vocals, Harmonium, Keys

Moksha Sommer- Vocals, Harmonium, Keys

Jemal Wade Hines- Guitars, Vocals

Jemal Wade Hines- Guitars, Vocals

Chuck Mauk- Drums & Percussion

Chuck Mauk- Drums & Percussion

Mike Murphy- Bass

Mike Murphy- Bass

Grace Mauk- Keyboards, Percussion

Grace Mauk- Keyboards, Percussion

J Ronquillo- Bass

J Ronquillo- Bass

Christie Lenee- Special Guest Guitar & Vocals

Christie Lenee- Special Guest Guitar & Vocals